Vedtægter for Skovhuset Sorø

VEDTÆGTER

for den private institution Skovhuset Sorø

 

 

 

§1 Organisering               

Institutionens fulde navn er ’Den private institution Skovhuset Sorø’ - i daglig tale og herefter i teksten benævnt ’Skovhuset’. Skovhuset er beliggende på Ringstedvej 38, 4180 Sorø i udkanten af Sorø by lige ved skov.

Stk. 2           

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for Skovhuset.

 

§2 Formålsbestemmelse

Skovhuset er en privat institution der drives i henhold til Dagtilbudslovens §19, Stk. 4.

Stk. 2

Det er Skovhusets formål, med naturen som inspirationskilde, at medvirke til at give børnene de bedste muligheder for at udvikle sig fysisk, socialt og følelsesmæssigt. Institutionen søger at skabe de bedst mulige rammer for børnenes aktivitet, skabertrang og udvikling. Blandt andet ved at skabe en genkendelig og struktureret hverdag med daglige rutiner samt oplevelser og udfoldelsesmuligheder i naturen.

 

§ 3 Åbningstider og lukkedage

Bestyrelsen kan, i samarbejde med den daglige leder, ændre den daglige åbningstid samt antallet af lukkedage ved ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstid og/eller antallet af lukke-dage skal varsles forældrene skriftligt med mindst 2 måneder.

Stk 2.

 Åbningstider og lukkedage fremgår af Skovhusets hjemmeside.

 

§ 4 Optagelseskriterier og venteliste

Skovhuset fører sin egen venteliste, som er åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.

Stk. 2

Optagelse på ventelisten koster et engangsbeløb på 250 kr. pr. barn.

 Stk. 3

Søskende til børn i Skovhuset har fortrinsret til indmeldelse i Skovhuset. Herefter vælges ud fra anciennitet på ventelisten. Ved flere indmeldelser på samme dato, har ældste barn førsteprioritet.

Stk. 4           

Barnet indmeldes i Skovhuset i henhold til Sorø kommunes retningslinjer for alder.

Stk. 5           

Forældrene skal have bopæl i Sorø Kommune, eller have mulighed for at Skovhuset kan modtage tilskud fra anden kommune.

Stk. 6

Det er obligatorisk at deltage i mindst en ud af to arbejdsdage om året. Bestyrelsen kan træffe beslutning om gebyr ved udeblivelse fra arbejdsweekender eller andre alternative opgaver. Gebyret kan max udgøre 500 kr.

Stk. 7           

Ved accept af tilbud om plads i Skovhuset indbetales et engangsbeløb til Støtteforeningen på 300 kr. pr. barn.

 

§ 5 Opsigelsesvarsel

Udmeldelse af et barn skal ske skriftligt til den daglige leder. Udmeldelsen skal ske til udløbet af kalendermåned med 3 måneders varsel.

Stk. 2           

Opsigelse fra Skovhusets side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse. Skovhuset kan i forbindelse med restance i forældrebetaling pålægge et rykkergebyr fra første rykkerskrivelse. Rykkergebyret er 100 kr.

 

§ 6 Forældrebetaling

Bestyrelsen fastsætter forældrebetalingens størrelse efter indstilling fra den daglige leder 1 gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Stk. 2           

Alle forældre med børn i Skovhuset betaler en takst pr. barn 12 gange årligt.

Stk. 3           

Ændring af forældrebetalingen skal varsles forældrene med mindst 2 måneder til den 1. i en måned. 

Stk. 4           

Forældrebetalingen skal tilmeldes betalingsservice og - forfalder til betaling månedsvis forud og skal indbetales senest den 5. i måneden. Der gives ikke refusion i tilfælde af barnets udeblivelse fra børnehaven (ferie, sygdom el.lign.).

Stk. 5           

Regler for hel – eller delvis friplads samt søskenderabatgælder også for Skovhuset. Det påhviler den daglige leder at gøre forældrene bekendt med reglerne.

Stk. 6           

Skovhuset varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

Stk. 7           

Der pålægges forældrebetalingen 100 kr. pr. måned, hvor der ikke er tilmeldt BS.

 

§ 7. Bestyrelsen

Skovhusets bestyrelse består af 5 medlemmer som vælges af forældre med børn i Skovhuset, hvoraf minimum 3 medlemmer skal være forældre til barn i Skovhuset. Ny opstillede skal være personligt til stede ved valg.

Stk. 2           

Der vælges to suppleanter af forældre med børn i Skovhuset, hvoraf minimum 1 medlem skal være forældre til barn i Skovhuset. Suppleanter forventes at deltage i bestyrelsesmøder sammen med den øvrige bestyrelse. Suppleanter indtræder i bestyrelsen på møder ved fravær af ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3           

De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges ved forskudte valg for en toårig periode. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 4           

Lederen af Skovhuset samt medarbejderrepræsentant bør inviteres til bestyrelsesmøderne. Lederen og medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.

Stk. 5           

På aftenen for valg til bestyrelsen konstituerer de forældrevalgte sig i bestyrelsen med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 6           

Bestyrelsen holder mindst 6 møder årligt. Formanden – eller i dennes fravær - næstformanden har ansvar for indkaldelse til møderne og udsender dagsorden med varsel i forhold til forretningsordenen.

Herudover afholdes bestyrelsesmøder ved behov, eller hvis 3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

I tilfælde af formandens afgang, bortrejse eller sygdom i længere tid, eller såfremt formanden trods henstillinger fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke indkalder til møde, kan 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab skriftligt indkalde til møde med mindst to ugers varsel, og med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen kan indkalde til omgående møde, hvis 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer accepterer dette.

Stk. 7           

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, samt forretningsordener for eventuelle udvalg, som skal være skriftlig.

Stk. 8           

Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger. Referatet formidles til samtlige bestyrelsesmedlemmer og til forældrene senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 9           

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af beslutninger i henhold til § 7, stk. 10 og stk. 13 og § 16, stk. 1.

Stk. 10         

Beslutninger vedrørende Skovhusets egenkapital og formueforhold kræver enstemmighed i bestyrelsen. Kan enstemmighed ikke opnås, jf. 1. pkt. kan formanden indkalde til nyt bestyrelsesmøde med dette ene punkt på dagsordenen. Ved dette møde kan beslutninger vedtages af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 11         

Bestyrelsen påser, at Skovhusets administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål samt og de regler, der til en hver tid gælder for Skovhusets ledelse og drift.

Stk. 12         

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, henhører under bestyrelsens kompetenceområde.

Stk. 13

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder. Ansættelse og afskedigelse af den daglige leder kræver tilslutning fra mindst 4 ud af 5 bestyrelsens ordinære medlemmer.

Stk. 14

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling én gang om året. 

 

  

§ 8 Tavshedspligt

Stk. 1           

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter udtrædelse af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter, om tavshedspligten.

 

§ 9 Generalforsamling    

Generalforsamlingen er Skovhusets øverste myndighed. Samtlige forældremyndighedsindehavere til børn i Skovhuset har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 2           

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel om med oplysning om dagsordenens indhold. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne komme til behandling og afstemning på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3           

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede forældre fremsætter begæring herom med motiveret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen, inden 8 dage fra begæringens modtagelse, udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 8 og højest 14 dages varsel.

Stk. 4           

Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er forældre til børn optaget i Skovhuset, der er indehavere af forældremyndigheden. Hvert barn, der er indmeldt i Skovhuset, udløser én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 5           

Forslag, som kommer til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Se endvidere stk. 8 omkring vedtægtsændring.

Stk. 6           

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af et flertal af forsamlingen.

Stk. 7           

Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingen.

Stk. 8           

Vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/2 af de stemmeberettigede er repræsenteret, og at 2/3 heraf stemmer for ændringerne. Hvis 1/2 af de stemmeberettigede ikke er repræsenteret, men mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede uanset disses antal.

 

§ 10 Den daglige leders ansvar og kompetence

Den daglige leder varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse i samarbejde med de øvrige medarbejdere og i overensstemmelse med nærværende vedtægt og øvrige bestemmelser fastsat af bestyrelsen.

Stk. 2           

Den daglige leder er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Den daglige leder skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan skal godkendes af Sorø Kommune.

Stk. 3           

Den daglige leder er ansvarlig for, i samarbejde med Sorø Kommune, at gennemføre sprogstimulering, jf. folkeskolelovens § 4a.

Stk. 4           

Den daglige leder er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hver tredje år.

Stk. 5           

Den daglige leder er ansvarlig for at udarbejde en årlig virksomhedsplan for det pædagogiske arbejde. Virksomhedsplanen skal godkendes af bestyrelsen og afrapporteres til Sorø Kommune.

Stk. 6           

Den daglige leder kan afskedige medarbejdere efter forhåndsgodkendelse af bestyrelsen.

Stk. 7           

Det påhviler den daglige leder sammen med personalet at indkalde til forældremøder, forældresamtaler og forældrearrangementer. Forældrearrangementer kan evt. tilrettelægges og varetages af bestyrelse/forældregruppe/støtteforening.

 

§ 11 Personaleforhold

Skovhusets daglige leder skal have en pædagogisk uddannelse. Personalesammensætningen følger i øvrigt Sorø Kommunes godkendelseskriterier. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk.2            

Den daglige leder har ansvar for at indhente straffeattest og børneattest ved alle ansættelser i børnehaven.

Stk. 3           

Personalet har tavshedspligt og skærpet underretningspligt, som indskærpes ved ansættelsen.

 

§ 12 Regnskab og revision

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af regnskab og budget.

Stk. 2           

Skovhusets regnskab føres af kassereren og/eller i samarbejde med en økonomiansvarlig.

Stk. 3           

Skovhusets regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 13 Hæftelse

Bestyrelsen er ansvarlig for at Skovhuset opfylder de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Bestyrelsen hæfter for de aftaler mv. den har indgået efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2           

Bestyrelsen er forpligtet til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Stk. 3 

Formanden har ansvaret for at sikre at betalingen af bestyrelsesansvarsforsikringen har fundet sted ved forfald.

 

§ 14 Tegningsbestemmelse

Skovhuset tegnes af bestyrelsesformanden - eller i dennes fravær - næstformanden. Disposition over Skovhusets kapital og løsøre kræver bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2           

Endvidere kan bestyrelsen bemyndige kassereren til - i nærmere bestemt omfang - at tegne Skovhuset.

 

§ 15 Skovhusets overskud/formue

Et eventuelt overskud overføres til næste års drift.

Stk. 2           

Bestyrelsen skal tilstræbe, at Skovhuset ikke oparbejder en formue større end det skønnes nødvendig for at imødekomme eventuelle nedgangstider, svarende til 3 måneders driftsgaranti samt 3 måneders drift.

 

§ 16 Ophør

Beslutning om Skovhusets nedlæggelse kan kun træffes på en generalforsamling, og da i henhold til reglerne i § 9, stk. 7.

Stk. 2           

I tilfælde af Skovhusets opløsning skal eventuel formue gå til et velgørende upolitisk børnearbejde. Den generalforsamling, der træffer beslutning om opløsning, træffer ligeledes – ved almindelig stemmeflerhed – beslutning om, hvilket konkret børnearbejde, formuen skal gå til.

 

§ 17 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft ved Sorø Kommunes accept af undertegnedes ansøgning om godkendelse som privat institution.

 

 

Godkendt på stiftende generalforsamling den 6. juni 2011

Revideret på generalforsamling den 27. september 2011

Revideret på generalforsamling den 24. september 2013

Revideret på generalforsamling den 25. september 2014

Revideret på generalforsamling den 17. marts 2015

Revideret på generalforsamling den 16. marts 2016

Revideret på generalforsamling, den 21. marts 2019

Revideret på generalforsamling, den 24. marts 2021

 

___________________________          _______________________________

Martin Kramer                                         Christina Arvidsen

Formand                                                   Næstformand

 

___________________________           _______________________________

Ingi Jóannesarson                                    Karen Lund

Kasserer                                                   Bestyrelsesmedlem

 

 

___________________________          

Lars Sharpe á Argjahøvda

Bestyrelsesmedlem